Utsläpp av luftföroreningar 20161
Air pollution        
Svaveldioxid Kväveoxider Koldioxid Inandningsbara
        partiklar (PM10)
Utsläpp av luftföroreningar, ton/år
Totalt utsläpp2 265 3 880 1 956 100 660
Energiproduktion och fjärrvärme 160 830 1 098 800 50
Vägtrafik .. 2 250 778 100 5703
Sjöfart 65 660 62 500 25
Källa: Miljöförvaltningen/Sweco
1 Utsläpp inom Stockholms gränser.
2 Förutom redovisade källor ingår utsläpp från arbetsmaskiner, industri och flygtrafik.
3 Inklusive slitagepartiklar.
Senast uppdaterat: 2018-08-07