Utsläpp av luftföroreningar 20151
Air pollution        
Svaveldioxid Kväveoxider Koldioxid Inandningsbara
        partiklar (PM10)
Utsläpp av luftföroreningar, ton/år
Energiproduktion och fjärrvärme2 270 4 050 1 906 700 670
Vägtrafik .. 2 380 785 700 5603
Sjöfart 70 710 65 700 26
Källa: Miljöförvaltningen/Sweco
1 Utsläpp inom Stockholms gränser.
2 Förutom redovisade källor ingår utsläpp från arbetsmaskiner, industri och flygtrafik.
3 Inklusive slitagepartiklar.
Senast uppdaterat: 2017-09-22