Behandling av hushållsavfall 1995-2016
Preparation of refuse              
  1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
Insamlat hushållsavfall1 229 436 212 999 232 141 239 681 244 671 243 309 244 595
Behandling, %
Förbränning2 90 100 99 98 94 94 94
Deponering (på tipp) 10 0 0 0 0 0 0
Annan behandling3 0 0 1 2 6 6 6
Källa: Stockholm Vatten och Avfall/Sweco
1 Med hushållsavfall avses det köks- och städavfall m m som vi lägger i sopbehållare och 
sopnedkast, det vill säga exkl källsorterat och exkl grovavfall.
2 Hela den insamlade volymen förbränns med energiåtervinning.
3 Biologisk behandling (rötning) av matavfall.
Senast uppdaterad: 2017-06-21