Behandling av hushållsavfall 1995-2017
Preparation of refuse            
  1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Insamlat hushållsavfall1 229 436 212 999 232 141 239 681 243 309 244 595 240 695
Behandling, %
Förbränning2 90 100 99 98 94 94 93
Deponering (på tipp) 10 0 0 0 0 0 0
Annan behandling3 0 0 1 2 6 6 7
Källa: Stockholm Vatten och Avfall/Sweco
1 Med hushållsavfall avses det köks- och städavfall m m som vi lägger i sopbehållare och 
sopnedkast, det vill säga exkl källsorterat och exkl grovavfall.
2 Hela den insamlade volymen förbränns med energiåtervinning.
3 Biologisk behandling (rötning) av matavfall.
Senast uppdaterad: 2018-05-03