Vatten- och avloppreningsverk 2000-2016
Water consumption etc              
  2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
Vattenreningsverk
Produktion vatten miljoner m3
Norsborgsverket 79.1 78 87.9 90.5 89.1 90.6 89
Lovöverket 49.3 51.6 58.3 58.6 57.4 57.7 58
Totalt 128.4 129.6 146.2 149.1 146.5 148.3 147
Debiterat vatten miljoner m3
Inom staden 85.0 81.5 80 80 85 89 83
Till grannkommunerna 24.4 27 33.7 35.7 35 36 37
Förluster m m  19.0 21.1 32.5 27 27 23 27
Totalt1 128.4 129.6 146.2 149.1 146.5 148.3 147
Vattenförbrukning i Stockholm2
Total (inkl förluster), miljoner m3 104 102.6 112.5 113.4 112 112 110
Per dygn, 1 000 m3 285 281 308.2 310 306 306 301
Per person och dygn, liter 342 328 327 310 301 289 288.5
Avloppsreningsverk
Renat totalt3, miljoner m3 162.1 143.6 137.6 138 144 158.3 140.2
Källa: Stockholm Vatten och Avlopp/Sweco
1 Avser hela debiteringsområdet, dvs Stockholm samt nio grannkommuner.
2 inklusive Huddinge
3 Gäller Stockholm och sju grannkommuner.
Senast uppdaterad: 2017-06-27