Varuomsättningen sjöledes i Stockholms hamn (ton) 2014 och 2015
Cargo turnover in the ports of Stockholm (ton)            
Anlänt gods (ton) från     Avsänt gods (ton) till Anlänt och avsänt
Utlandet   Övriga Sverige Utlandet   gods (ton) totalt1
  2014 2015   2014 2015   2014 2015   2014 2015
Bensin 121 987 71 319 17 422 46 850 139 409 118 169
Fotogen 20 277 55 780 11 348 19 31 625 55 799
Brännolja2 174 638 145 197 169 550 185 249 2 400 16 556 346 588 347 002
Kol och koks 203 678 235 353 203 678 235 353
Basoljor 22 231 25 775 17 338 5 707 16 433 16 800 56 001 48 282
Spannmål 11 000 2 294 59 884 87 037 70 884 89 331
Fodermedel 12 360 14 940 8 093 9 644 20 453 24 584
Cement 503 461 515 266 503 461 515 266
Sand 263 887 262 638 263 887 262 638
Pellets 121 688 87 854 25 552 14 497 147 240 102 351
Övriga varor 1 794 672 1 591 317 1 150 1 378 451 1 252 200 3 173 123 2 844 667
Totalt 2 482 531 2 227 534   1 016 651 1 043 314   1 457 168 1 372 593   4 956 350 4 643 442
Källa: Stockholms hamn/Sweco
1 Här ingår även gods till övriga Sverige. För 2014 ingår 2 400 ton tungoljor och 16 433 ton spilloljor
och för 2015 ingår 16 800 ton spilloljor.
2 Inkl. flytande biobränsle.
Senast uppdaterad: 2016-05-19