Varuomsättningen sjöledes i Stockholms hamn (ton) 2015 och 2016
Cargo turnover in the ports of Stockholm (ton)            
Anlänt gods (ton) från       Avsänt gods (ton) till Anlänt och avsänt
Utlandet   Övriga Sverige Utlandet   gods (ton) totalt1
  2015 2016   2015 2016   2015 2016   2015 2016
Bensin 71 319 110 880 46 850 26 609 118 169 137 489
Fotogen 55 780 20 155 19 23 324 11 605 55 799 55 084
Brännolja2 145 197 215 111 185 249 184 127 16 556 347 002 399 238
Kol och koks 235 353 171 343 235 353 171 343
Basoljor 25 775 22 285 5 707 7 218 16 800 16 341 48 282 45 845
Spannmål 4 000 2 294 87 037 69 597 89 331 73 597
Fodermedel 14 940 9 468 9 644 9 684 24 584 19 152
Cement 515 266 529 451 515 266 529 451
Sand 262 638 244 001 262 638 244 001
Pellets 87 854 84 732 14 497 44 149 102 351 128 881
Övriga varor 1 591 317 1 912 240 1 150 24 105 1 252 200 1 192 535 2 844 667 3 128 881
Totalt 2 227 534 2 550 216   1 043 314 1 092 668   1 372 593 1 290 078   4 643 442 4 932 962
Källa: Stockholms hamn/Sweco
1 Här ingår även gods till övriga Sverige. För 2015 ingår 16 800 ton spilloljor
och för 2016 ingår 16 341 ton. 
2 Inkl. flytande biobränsle.
Senast uppdaterad: 2017-09-20