Handel och service. Arbetsställen, anställda och omsättning 2017.
Trade and service. Establishments, employed persons and turnover    
Arbets- An- % Omsätt- % Omsätt- Riks-
ställen ställda ning, mnkr ning per genom-
        exkl moms   invånare, kr snitt, kr
Bransch (SNI2007)
Motorfordon m m, handel & service 930 5 090 100 32 022 100 33 716 47 125
Motorfordon, handel 252 1 589 31,2 18 312 57,2 19 281 31 009
Motorfordon, service 457 1 628 32,0 2 684 8,4 2 826 4 805
Reservdelar m m, handel 127 1 098 21,6 5 090 15,9 5 359 4 324
Reservdelar m m, service 31 185 3,6 1 351 4,2 1 422 577
Bensinstationer 63 590 11,6 4 585 14,3 4 828 6 410
Partihandel 3 617 32 359 100 248 893 100 262 059 125 525
Jordbruksvaror o levande djur 50 361 1,1 2 053 0,8 2 162 2 256
Livsmedel, drycker, tobak 590 5 094 15,7 54 551 21,9 57 437 34 206
Hushållsvaror 1 443 13 640 42,2 66 943 26,9 70 484 28 243
Maskiner o utrustning 486 4 208 13,0 14 206 5,7 14 957 12 896
Avfall o skrot 14 29 0,1 117 0,0 123 1 012
Övr insatsvaror 572 4 560 14,1 78 162 31,4 82 296 36 866
Övr partihandel 462 4 467 13,8 32 861 13,2 34 599 10 046
Agenturhandel 458 2 831 100 12 613 100 13 280 3 414
Detaljhandel 5 156 31 184 100 76 045 100 80 068 65 456
Varuhus o stormarknader 10 484 1,6 1 488 2,0 1 567 2 831
Livsmedelsbutiker 497 6 701 21,5 18 768 24,7 19 761 20 607
Systembutiker 37 467 1,5 3 018 4,0 3 178 2 601
Tobaksaffärer 177 378 1,2 1 013 1,3 1 067 465
Radio- o TV-affärer 47 356 1,1 1 195 1,6 1 258 1 982
Järn-,byggvaru- o färgaffärer 130 813 2,6 1 893 2,5 1 993 3 970
Butiker m hushållapparater 31 107 0,3 360 0,5 379 564
Möbel-, el- o bosättningsaffärer 314 1 269 4,1 2 732 3,6 2 877 3 955
Bok-, pappers- o tidningsbutiker 157 811 2,6 1 565 2,1 1 648 534
Klädesaffärer 781 5 684 18,2 9 328 12,3 9 821 4 734
Sko- o väskaffärer 144 779 2,5 1 350 1,8 1 421 678
Apotek 139 1 162 3,7 4 750 6,2 5 001 4 719
Andra specialbutiker 528 2 352 7,5 4 849 6,4 5 105 3 558
Övr detaljhandel 2 164 9 821 31,5 23 736 31,2 24 992 14 258
Hotell, restaurang m m 3 820 34 104 100 37 044 100 39 003 15 504
Hotell och stugbyar, camping 321 6 765 19,8 10 897 29,4 11 473 4 894
Restauranger, barer 3 305 25 992 76,2 24 558 66,3 25 857 9 907
Personalmatsalar, catering, centralkök 194 1 347 3,9 1 589 4,3 1 673 703
Totalt 13 981 105 568   406 617   428 126 257 024
Källa: SCB/Sweco
Uppdaterad: 2018-07-29