Handel och service. Butiker/arbetsställen och antal anställda 2016. Stockholm
Trade and service. Number of shops and employed persons      
Inre staden Söderort Västerort Hela staden1
Bu- An- Bu- An- Bu- An- Bu- An-
  tiker ställda tiker ställda tiker ställda tiker ställda
Bransch
Motorfordon m m, handel och service 248 1 099 272 1 439 227 1 490 848 4 581
Motorfordon, handel 58 366 68 308 63 665 219 1 490
Motorfordon, service 140 421 169 678 127 553 469 1 724
Reservdelar m m, handel 38 275 26 313 33 270 132 1 188
Reservdelar m m, service 12 37 9 140 4 2 28 179
Bensinstationer 12 97 23 213 11 133 71 562
Partihandel 1 668 16 222 881 8 219 679 8 453 3 566 34 168
Jordbruksvaror och levande djur 23 224 17 59 5 21 51 334
Livsmedel, drycker, tobak 251 3 051 156 2 363 57 538 533 6 239
Hushållsvaror 808 8 613 266 1 624 219 3 076 1 405 13 544
Maskiner och utrustning 174 1 342 157 1 203 131 1 646 507 4 283
Avfall och skrot 4 7 5 6 4 13 16 30
Övriga insatsvaror 209 1 839 184 1 811 120 1 136 578 5 210
Övrig partihandel 199 1 146 96 1 153 143 2 023 476 4 528
Agenturhandel 239 1 615 65 345 85 968 424 3 012
Detaljhandel 2 950 20 066 996 5 842 680 4 430 5 151 32 933
Varuhus och stormarknader 3 41 2 114 5 375 12 566
Livsmedelsbutiker 214 3 589 155 1 837 99 950 523 6 849
Systembutiker 24 284 8 112 5 67 39 484
Tobaksaffärer 85 188 41 81 34 52 198 419
Radio- och TV-affärer 30 241 10 30 8 46 49 317
Järn-,byggvaru- och färgaffärer 66 425 29 82 28 329 130 866
Butiker med hushållapparater 15 79 3 9 6 21 27 111
Möbel-, el- och bosättningsaffärer 215 999 37 86 36 145 307 1 277
Bok-, pappers- och tidningsbutiker 95 585 16 56 8 33 145 756
Klädesaffärer 553 4 184 112 715 76 443 802 5 910
Sko- och väskaffärer 95 453 24 98 12 45 154 712
Apotek 67 676 32 242 18 122 128 1 144
Andra specialbutiker 236 844 45 178 24 80 321 1 184
Övrig detaljhandel 1 240 7 381 459 1 989 310 1 589 2 245 11 776
Hotell, restaurang m m 2 409 25 640 707 3 734 414 2 083 3 900 33 863
Hotell och stugbyar, camping 196 5 490 33 359 31 371 299 6 489
Restauranger, barer 2 108 19 420 619 2 995 353 1 526 3 393 25 952
Personalmatsalar, catering, centralkök 105 730 55 380 30 186 208 1 422
Totalt 7 514 64 642 2 921 19 579 2 085 17 424 13 889 108 557
Källa:SCB/Sweco
Anm. Inkl butiker/arbetsställen utan anställd personal. Fr o m 2004 redovisas endast de företag utan
anställda som har en omsättning på minst 300 000 kr per år.
1 Här ingår arbetsställen och anställda som ej kan bestämmas till ett geografiskt område.
Uppdaterad 2017-05-31