Handel och service. Butiker/arbetsställen och antal anställda 2017. Stockholm
Trade and service. Number of shops and employed persons      
Inre staden Söderort Västerort Hela staden1
Bu- An- Bu- An- Bu- An- Bu- An-
  tiker ställda tiker ställda tiker ställda tiker ställda
Bransch
Motorfordon m m, handel och service 259 1 284 297 1 672 235 1 700 901 5 186
Motorfordon, handel 55 430 77 303 57 729 223 1 594
Motorfordon, service 145 387 165 686 130 526 475 1 689
Reservdelar m m, handel 34 314 24 330 33 319 113 1 167
Reservdelar m m, service 13 45 9 142 4 2 27 189
Bensinstationer 12 108 22 211 11 124 63 547
Partihandel 1 659 16 868 861 8 025 675 8 715 3 542 34 852
Jordbruksvaror och levande djur 23 244 17 57 6 18 53 354
Livsmedel, drycker, tobak 251 3 048 169 2 328 60 568 546 6 234
Hushållsvaror 808 9 174 253 1 606 210 3 068 1 394 14 148
Maskiner och utrustning 176 1 410 145 1 092 129 1 624 495 4 211
Avfall och skrot 6 15 3 2 2 13 14 36
Övriga insatsvaror 204 1 777 181 1 789 130 1 222 582 5 250
Övrig partihandel 191 1 200 93 1 151 138 2 202 458 4 619
Agenturhandel 247 1 742 71 386 74 976 429 3 208
Detaljhandel 2 932 19 589 995 5 819 655 4 373 5 084 32 540
Varuhus och stormarknader 3 40 1 112 4 322 9 476
Livsmedelsbutiker 196 3 385 153 1 939 101 871 500 6 723
Systembutiker 23 285 8 112 4 61 37 480
Tobaksaffärer 83 187 41 64 30 40 190 410
Radio- och TV-affärer 31 299 8 29 7 54 47 384
Järn-,byggvaru- och färgaffärer 65 404 26 90 29 365 127 879
Butiker med hushållapparater 14 70 3 9 3 19 24 102
Möbel-, el- och bosättningsaffärer 216 1 050 31 70 37 150 299 1 311
Bok-, pappers- och tidningsbutiker 98 615 16 69 10 45 163 848
Klädesaffärer 522 4 127 102 618 68 393 749 5 710
Sko- och väskaffärer 90 429 23 101 11 45 147 772
Apotek 73 705 36 268 19 125 141 1 212
Andra specialbutiker 245 865 44 167 25 78 334 1 182
Övrig detaljhandel 1 273 7 128 503 2 171 307 1 805 2 317 12 051
Hotell, restaurang m m 2 421 26 289 731 3 937 425 2 198 3 944 34 925
Hotell och stugbyar, camping 213 5 770 34 407 36 433 321 6 977
Restauranger, barer 2 112 19 845 647 3 166 353 1 580 3 424 26 575
Personalmatsalar, catering, centralkök 96 674 50 364 36 185 199 1 373
Totalt 7 518 65 772 2 955 19 839 2 064 17 962 13 900 110 711
Källa: SCB/Sweco
Anm. Inkl butiker/arbetsställen utan anställd personal. Fr o m 2004 redovisas endast de företag utan
anställda som har en omsättning på minst 300 000 kr per år.
1 Här ingår arbetsställen och anställda som ej kan bestämmas till ett geografiskt område.
Senast uppdaterad: 2018-04-23