Kvinnor med barn efter sysselsättningsgrad (timmar/vecka) och yngsta barnets
ålder 2013. Stockholm
Mothers by rate of employment (hours per week) and age of youngest child 2013
Mödrar efter yngsta barnets ålder    
  0-6 7-9 10-12 13-15 Samtliga
Mödrar1
med kort deltid (1-19 tim.) 1997 319 256 219 2791
med lång deltid (20-34 tim.) 12602 2386 1954 1754 18696
med heltid (35- tim.) 31986 7729 6542 6191 52448
som ej förvärvsarbetar 12713 2058 1607 1445 17823
Totalt 59298 12492 10359 9609 91758
Fördelning, %
Mödrar1
med kort deltid (1-19 tim.) 3,4 2,6 2,5 2,3 3,0
med lång deltid (20-34 tim.) 21,3 19,1 18,9 18,3 20,4
med heltid (35- tim.) 53,9 61,9 63,2 64,4 57,2
som ej förvärvsarbetar 21,4 16,5 15,5 15,0 19,4
Totalt 100 100 100 100 100
Moderns förvärvsintensitet (1- tim.) 78,6 83,5 84,5 85,0 80,6
Källa:SCB/Sweco
Anm. Sannolikheten att arbeta del- respektive heltid skattas med hjälp av SCB:s Arbetskraftsundersökning.
Skillnader i totalen och summan av de ingående grupperna kan förekomma på grund av avrundningar.
1 Här ingår även kvinnor utan barn som är gifta med män som har vårdnaden om barn i tidigare äktenskap.
Senast uppdaterad:2015-10-19