Barn i olika åldrar efter vårdnadshavarens sysselsättningsgrad (timmar/vecka)
2013. Stockholm
Children by guardians’ degree of employment and child’s age 2013  
Barnens ålder      
  0-6 7-9 10-12 13-15 Samtliga
Barn med mödrar1 som
har kort deltid (1-19 tim.) 2692 697 584 512 4485
har lång deltid (20-34 tim.) 17182 5110 4378 3918 30588
har heltid (35- tim.) 43454 15793 13925 12529 85701
ej förvärvsarbetar 18190 5154 4338 4021 31703
Totalt 81518 26754 23225 20980 152477
Barn med fadern som
vårdnadshavare 1892 1267 1379 1464 6002
Totalt 83410 28021 24604 22444 158479
Fördelning, %
Barn med mödrar1 som
har kort deltid (1-19 tim.) 3,3 2,6 2,5 2,4 2,9
har lång deltid (20-34 tim.) 21,1 19,1 18,9 18,7 20,1
har heltid (35- tim.) 53,3 59,0 60,0 59,7 56,2
ej förvärvsarbetar 22,3 19,3 18,7 19,2 20,8
Barn med fadern som
vårdnadshavare
Totalt 2,3 4,5 5,6 6,5 3,8
Moderns förvärvsintensitet (1- tim.) 77,7 80,7 81,3 80,8 79,2
Källa:SCB/Sweco
Anm. Sannolikheten att arbeta del- respektive heltid skattas med hjälp av SCB:s Arbetskraftsundersökning.
Skillnader i totalen och summan av de ingående grupperna kan förekomma på grund av avrundningar.
1 Här ingår även kvinnor utan barn som är gifta med män som har vårdnaden om barn i tidigare äktenskap.
Senast uppdaterad: 2015-10-19