Arbetsolyckor1 efter kön och yrkesställning 2015-2017. Stockholm
Occupational accidents by sex and occupational group          
Arbetsolyckor                  
2015     2016     2017    
  Män  Kvinnor Totalt   Män Kvinnor Totalt   Män Kvinnor Totalt
Förvärvsarbetande2 1596 1356 2952 1736 1468 3204 1729 1366 3095
Övriga3 125 99 224 128 75 203 104 65 169
Samtliga 1721 1455 3176 1864 1543 3407 1833 1431 3264
    därav dödsfall 1 1   1 1   4 1 5
Källa: Arbetsmiljöverket/Sweco
1 Arbetsolyckor med sjukfrånvaro vid arbetsställen belägna i Stockholms kommun.
2 Fast anställd/tillsvidareanställd, tidsbegränsad anställning, egen företagare/familjemedlem och 
ombordanställd (fartyg).
3 Arbetsmarknadspolitiskt program, elev, studerande (ej praktikanställd), LSP-försäkrad (Lagen om
statligt personskadeskydd), oklart och övrigt.
Senast uppdaterad: 2018-05-31