Anmälda arbetssjukdomar1 efter kön och yrkesställning 2015-2017
Stockholm
Occupational diseases by sex and occupational group          
Anmälda arbetssjukdomar                
2015     2016     2017    
  Män Kvinnor Totalt   Män Kvinnor Totalt   Män Kvinnor Totalt
Förvärvsarbetande2 448 742 1190 409 798 1207 393 596 989
Övriga3 10 18 28 6 11 17 3 9 12
Samtliga 458 760 1218 415 809 1224 396 605 1001
    därav dödsfall 1 1 2   4 4   3 3
Källa: Arbetsmiljöverket/Sweco
1 Vid arbetsställen belägna i Stockholms kommun.
2 Fast anställd/tillsvidareanställd, tidsbegränsad anställning, egen företagare/familjemedlem och 
ombordanställd (fartyg).
3 Arbetsmarknadspolitiskt program, elev, studerande (ej praktikanställd), LSP-försäkrad (Lagen om
statligt personskadeskydd), oklart och övrigt.
Senast uppdaterad: 2018-05-31