Ålderspension, äldreförsörjningsstöd m m 2005-2017
National pensions etc.            
  2005 2010 2014 2015 2016 2017
Personer med pension/ersättning
Ålderspension, hel, partiell 124 247 134 546 135 021 137 207 139 564 142 133
Äldreförsörjningsstöd 1 381 1 801 2 438 2 640 2 795 2 945
Sjukersättning/aktivitetsers (förtidsp/sjukbidrag), hel, partiell 38 717 30 329 24 151 23 245 22 134 20 855
Omställningspension m m 483 624 890 1 012 1 142 1 287
Änkepension 26 223 21 793 17 055 16 120 15 090 14 200
Barnpension/efterlevandestöd 2 466 2 223 2 007 2 077 2 089 2 070
  Därav tilläggspension/inkomstrelaterad ersättning
  Ålderspension, hel, partiell 110 614 121 506 130 769 133 145 135 695 138 438
  Sjukersättning/aktivitetsers (förtidsp/sjukbidrag), hel, partiell 33 704 24 125 17 342 16 267 15 121 13 948
  Omställningspension m m 462 611 878 994 1 126 1 276
  Änkepension 26 011 21 666 16 983 16 062 15 035 14 154
  Barnpension 1 935 1 717 1 545 1 577 1 592 1 608
Bostadstillägg till pensionärer, personer med sjuk-/aktivitetsersättning m fl 32 491 28 667 29 956 30 374 30 238 29 744
  därav med ålderspension  19 471 17 235 19 501 20 000 20 156 20 004
Källa: Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan/Sweco
Anm. Avser utbetalningar i december.
Fr o m 2003 gäller nya regler. Ålderspension kan betalas ut i form av garantipension, 
tilläggspension, inkomstpension och premiepension. 
Till personer födda 1937 eller tidigare betalas bara garantipension och/eller tilläggspension.
För personer födda 1938 eller senare kan alla pensionstyperna förekomma.
Förtidspension och sjukbidrag har ersatts av sjukersättning och aktivitetsersättning.
Omställningspension m m beräknas som de som har efterlevandepension i form av omställningspension och premie-
pension men inte har änkepension.
Från och med år 2015 har dataunderlaget beräknats utifrån Pensionsmyndighetens underlag, från tidigare 
Försäkringskassans. Detta har justerats även för år 2014. 
Senast uppdaterad: 2018-09-14