Ålderspension, äldreförsörjningsstöd m m 2005-2016
National pensions etc.            
  2005 2010 2013 2014 2015 2016
Personer med pension/ersättning
Ålderspension, hel, partiell 124 247 134 546 133 221 135 021 137 207 139 564
Äldreförsörjningsstöd 1 381 1 801 2 264 2 438 2 640 2 795
Sjukersättning/aktivitetsers (förtidsp/sjukbidrag), hel, partiell 38 717 30 329 24 761 24 151 23 245 22 134
Omställningspension m m 483 624 806 890 1 012 1 142
Änkepension 26 223 21 793 18 125 17 055 16 120 15 090
Barnpension/efterlevandestöd 2 466 2 223 1 998 2 007 2 077 2 089
  Därav tilläggspension/inkomstrelaterad ersättning
  Ålderspension, hel, partiell 110 614 121 506 128 689 130 769 133 145 135 695
  Sjukersättning/aktivitetsers (förtidsp/sjukbidrag), hel, partiell 33 704 24 125 18 317 17 342 16 267 15 121
  Omställningspension m m 462 611 792 878 994 1 126
  Änkepension 26 011 21 666 18 042 16 983 16 062 15 035
  Barnpension 1 935 1 717 1 538 1 545 1 577 1 592
Bostadstillägg till pensionärer, personer med sjuk-/aktivitetsersättning m fl 32 491 28 667 28 725 29 956 30 374 30 238
  därav med ålderspension  19 471 17 235 18 817 19 501 20 000 20 156
Källa: Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan/Sweco
Anm. Avser utbetalningar i december.
Fr o m 2003 gäller nya regler. Ålderspension kan betalas ut i form av garantipension, 
tilläggspension, inkomstpension och premiepension. 
Till personer födda 1937 eller tidigare betalas bara garantipension och/eller tilläggspension.
För personer födda 1938 eller senare kan alla pensionstyperna förekomma.
Förtidspension och sjukbidrag har ersatts av sjukersättning och aktivitetsersättning.
Omställningspension m m beräknas som de som har efterlevandepension i form av omställningspension och premie-
pension men inte har änkepension.
Från och med förra årets redovisning har dataunderlaget beräknats utifrån Pensionsmyndighetens underlag, från tidigare 
Försäkringskassans. Detta har justerats även för år 2013 och 2014. 
Senast uppdaterad: 2017-09-28