Personer med någon form av äldreomsorg1 efter ålder 2015-2017. Stockholm
Number of people who receive some kind of elderly care by age 2015-2017
Personer med någon form av äldreomsorg      
Antal     % av bef 2    
  jan 2015 jan 2016 jan 2017   jan 2015 jan 2016 jan 2017
Man
65-69 652 662 623 3.1 3.2 3.0
70-74 1 008 1 104 1 203 6.1 6.2 6.5
75-79 1 130 1 248 1 290 11.8 12.2 11.7
80-84 1 346 1 415 1 465 21.6 22.3 22.5
85-89 1 732 1 698 1 669 40.3 40.1 40.5
90- 2 006 2 024 1 981 67.7 68.9 69.3
Summa 7 874 8 151 8 231 13.0 13.1 13.0
Kvinna
65-69 721 726 693 3.2 3.3 3.2
70-74 1 411 1 495 1 599 7.5 7.4 7.7
75-79 1 917 1 957 2 044 15.8 15.5 15.2
80-84 3 305 3 263 3 245 33.5 33.3 33.4
85-89 4 889 4 818 4 647 57.3 57.7 58.1
90- 6 713 6 740 6 610 82.8 83.6 84.8
Summa 18 956 18 999 18 838 23.8 23.5 23.1
Samtliga
65-69 1 373 1 388 1 316 3.2 3.3 3.1
70-74 2 419 2 599 2 802 6.8 6.9 7.1
75-79 3 047 3 205 3 334 14.0 14.0 13.6
80-84 4 651 4 678 4 710 28.9 29.0 29.0
85-89 6 621 6 516 6 316 51.6 51.8 52.1
90- 8 719 8 764 8 591 78.7 79.7 80.6
Hela staden 26 830 27 150 27 069   19.1 19.0 18.7
Källa: Äldreförvaltningen/Sweco AB
1 Avser verkställda beslut i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende, korttidsvård,
dagverksamhet, personlig assistans samt hemvårdsbidrag. En liten andel av personerna med
verkställda beslut har ingen insats bland annat pga sjukhusvistelse. From 2014 har
redovisningen förändrats något vilket påverkar jämförbarheten till en del.
2 Befolkning från KIR (Kommunens invånarregister) per 1 januari, vilken ger en preliminär uppgift
i jämförelse med rapporterad bef per 31 dec.
Senast uppdaterad: 2017-06-12