Funktionshindrade, 0-64 år i ordinärt boende med beviljad hemtjänst enligt SoL
efter antal beviljade timmar under en månad 2000-20171. 
Disabled people between the age of 0-64 who receive assistance at home by hour per month
  2000 2005 20102 2013 2014 2015 2016 2017
Personer efter antal beviljade timmar 1 060 2 000 1 819 1 810 1 816 1 831 1 826 1 727
Beviljade timmar
    1-   9 389 755 516 525 535 555 562 566
  10-  49 475 922 1002 894 898 910 928 880
  50-119 133 243 257 337 325 293 274 214
120-1993 40 57 44 54 58 73 62 67
200- 23 23 0
Per 10 000 av befolkningen 0-64 år 17 30 25 24 23 23 23 21
Källa: Socialstyrelsen/Sweco
Anm. Personer med beviljad hemtjänst enl SoL (Socialtjänstlagen) kan även ha insats enl LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade). 
1 Uppgifterna för 2000 och 2005 avser oktober, för 2010 avses ingen specifik månad,
uppgifter för 2013-2014 avser 30 sept och För 2015-2017 avses 31 oktober. 
2 Ändrad insamlingsmetod från mängdstatistik till personnummerbaserad statistik. (Gäller från och med 2008).
3  Fr.o.m. 2013 inkluderas här även de som haft 200 timmar eller mer.
Senast ändrad: 2018-05-31