Insatser för funktionshindrade, 0-64 år, enligt LSS 2000-20171. Stockholm
Interventions for disabled persons, 0- 64 years
  2000 2005 2010 2015 2016 2017
LSS-insatser2 4 606 5 560 6 319 6 941 7 125 7 224
Råd och stöd3 118 35 . . . .
Personlig assistent 294 239 266 250 257 283
Ledsagarservice 362 449 530 612 637 639
Kontaktperson 651 758 805 526 503 433
Avlösarservice 380 427 392 428 427 443
Korttidsvistelse 473 668 672 705 699 687
Korttidstillsyn 99 358 358 394 419 402
Boende - barn 111 146 115 88 87 75
Boende - vuxna 990 1 054 1 216 1 427 1 479 1 533
Daglig verksamhet 1 128 1 426 1 965 2 511 2 617 2 729
Antal personer med LSS-insatser 0-64 år 2 527 3 010 3 874 4 298 4 450 4 574
   därav 0-22 år 858 1 332 1 522 1 678 1 698 1 715
Per 10 000 av befolkningen 0-64 år 40 46 53 55 56 56
   därav 0-22 år 49 72 72 73 73 73
Källa: Socialstyrelsen/Sweco
Anm. Personer med insats enl LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan även ha 
en insats enl SoL (Socialtjänstlagen), t ex beviljad hemtjänst. 
1 Uppgifterna avser 1 juni 2000 samt 1 okt 2005-2017. 
2 Insatserna inkl personer 65- år, 246 stycken år 2010, 300 stycken år 2015, 311 stycken år 2016 och 
310 stycken år 2017.
3 Minskningen beror på att insatsen råd och stöd som omfattar bl a talträning, kontakt med kurator
och psykolog numera ges enligt hälso- och sjukvårdslagen och därmed inte rapporteras som LSS-insats.
Senast uppdaterad: 2018-09-14