Insatser för funktionshindrade, 0-64 år, enligt LSS 2000-20161. Stockholm
Interventions for disabled persons, 0- 64 years
  2000 2005 2010 2015 2016
LSS-insatser2 4 606 5 560 6 319 6 941 7 125
Råd och stöd3 118 35 . . .
Personlig assistent 294 239 266 250 257
Ledsagarservice 362 449 530 612 637
Kontaktperson 651 758 805 526 503
Avlösarservice 380 427 392 428 427
Korttidsvistelse 473 668 672 705 699
Korttidstillsyn 99 358 358 394 419
Boende - barn 111 146 115 88 87
Boende - vuxna 990 1 054 1 216 1 427 1 479
Daglig verksamhet 1 128 1 426 1 965 2 511 2 617
Antal personer med LSS-insatser 0-64 år 2 527 3 010 3 874 4 298 4 450
   därav 0-22 år 858 1 332 1 522 1 678 1 698
Per 10 000 av befolkningen 0-64 år 40 46 53 55 56
   därav 0-22 år 49 72 72 73 73
Källa: Socialstyrelsen/Sweco
Anm. Personer med insats enl LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan även ha 
en insats enl SoL (Socialtjänstlagen), t ex beviljad hemtjänst. 
1 Uppgifterna avser 1 juni 2000 samt 1 okt 2005-2015. 
2 Insatserna inkl personer 65- år, 246 stycken år 2010, 300 stycken år 2015 och 311 stycken år 2016.
3 Minskningen beror på att insatsen råd och stöd som omfattar bl a talträning, kontakt med kurator
och psykolog numera ges enligt hälso- och sjukvårdslagen och därmed inte rapporteras som LSS-insats.
Senast uppdaterad: 2017-09-29