Personer med någon form av äldreomsorg efter utförarrapporterad insatstyp 2016-2018. 
Number of people with some form of elderly care by type of service provided
Personer med någon form av äldreomsorg  
Antal     % av samtliga
  jan 2016 jan 2017 jan 2018   jan 2016 jan 2017 jan 2018
Äldreomsorgstagare totalt, netto1 27 150 27 069 27 257 100,0 100,0 100,0
Därav:
Insatser i ordinärt boende 18 262 18 202 18 217 67,3 67,2 66,8
     Hemtjänst i ordinärt boende 14 306 14 102 14 156 52,7 52,1 51,9
     Boendestöd 263 308 362 1,0 1,1 1,3
     Avlösning 455 442 430 1,7 1,6 1,6
     Ledsagning  1 015 1 055 1 068 3,7 3,9 3,9
     Trygghetslarm 13 650 13 931 14 097 50,3 51,5 51,7
         Därav utan ngn annan pågående äldreomsorgsinsats 3 245 3 340 3 326 12,0 12,3 12,2
Servicehus 1 381 1 156 1 037 5,1 4,3 3,8
    Därav med hemtjänst  1 236 1 156 1 037 4,6 4,3 3,8
Vård och omsorgsboende 5 844 5 800 5 695 21,5 21,4 20,9
    Vård- och omsorgsboende, demens 3 219 3 263 3 272 11,9 12,1 12,0
    Vård- och omsorgsboende, somatisk 2 229 2 134 2 041 8,2 7,9 7,5
    Profilboende 241 253 254 0,9 0,9 0,9
    Bostad m särskild service LSS /HVB-hem  162 157 135 0,6 0,6 0,5
Korttidsvård 336 367 328 1,2 1,4 1,2
    Avlastning 83 108 96 0,3 0,4 0,4
    Korttidsvård 162 185 145 0,6 0,7 0,5
    Växelvård 98 88 100 0,4 0,3 0,4
Dagverksamhet 996 999 997 3,7 3,7 3,7
    Därav boende i ordinärt boende 936 926 953 3,4 3,4 3,5
Hemvårdsbidrag 915 948 932 3,4 3,5 3,4
    Därav med någon annan pågående äldreomsorgsinsats 565 575 541 2,1 2,1 2,0
Tillfällig vistelse 49 39 54   0,2 0,1 0,2
Källa: Äldreförvaltningen/Sweco
Anm. En person kan ha flera olika insatstyper under månaden varför summan av insatstyperna överstiger totala
 antalet äldreomsorgstagare.
1 Avser verkställda beslut. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat
sjukhusvistelse. From 2014 har redovisningen förändrats något vilket påverkar jämförbarheten till en del.
Senast uppdaterad: 2018-05-24