Personer med någon form av äldreomsorg efter utförarrapporterad insatstyp 2015-2017. 
Number of people with some form of elderly care by type of service provided
Personer med någon form av äldreomsorg  
Antal     % av samtliga
  jan 2015 jan 2016 jan 2017   jan 2015 jan 2016 jan 2017
Äldreomsorgstagare totalt, netto1 26 830 27 150 27 069 100.0 100.0 100.0
Därav:
Insatser i ordinärt boende 18 090 18 262 18 202 67.4 67.3 67.2
     Hemtjänst i ordinärt boende 14 132 14 306 14 102 52.7 52.7 52.1
     Boendestöd 227 263 308 0.8 1.0 1.1
     Avlösning 452 455 442 1.7 1.7 1.6
     Ledsagning  954 1 015 1 055 3.6 3.7 3.9
     Trygghetslarm 13 383 13 650 13 931 49.9 50.3 51.5
         Därav utan ngn annan pågående äldreomsorgsinsats 3 278 3 245 3 340 12.2 12.0 12.3
Servicehus 1 473 1 381 1 156 5.5 5.1 4.3
    Därav med hemtjänst  1 327 1 236 1 156 4.9 4.6 4.3
Vård och omsorgsboende 5 993 5 844 5 800 22.3 21.5 21.4
    Vård- och omsorgsboende, demens 3 266 3 219 3 263 12.2 11.9 12.1
    Vård- och omsorgsboende, somatisk 2 425 2 229 2 134 9.0 8.2 7.9
    Profilboende 230 241 253 0.9 0.9 0.9
    Bostad m särskild service LSS /HVB-hem  177 162 157 0.7 0.6 0.6
Korttidsvård 333 336 367 1.2 1.2 1.4
    Avlastning 95 83 108 0.4 0.3 0.4
    Korttidsvård 143 162 185 0.5 0.6 0.7
    Växelvård 105 98 88 0.4 0.4 0.3
Dagverksamhet 1 001 996 999 3.7 3.7 3.7
    Därav boende i ordinärt boende 958 936 926 3.6 3.4 3.4
Hemvårdsbidrag 964 915 948 3.6 3.4 3.5
    Därav med någon annan pågående äldreomsorgsinsats 593 565 575 2.2 2.1 2.1
Tillfällig vistelse 31 49 39   0.1 0.2 0.1
Källa: Äldreförvaltningen/Sweco
Anm. En person kan ha flera olika insatstyper under månaden varför summan av insatstyperna överstiger totala
 antalet äldreomsorgstagare.
1 Avser verkställda beslut. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat
sjukhusvistelse. From 2014 har redovisningen förändrats något vilket påverkar jämförbarheten till en del.
Senast uppdaterad: 2017-06-12