Insatser för barn och ungdom. Placeringar1  2007-2013. Stockholm
Interventions concerning children and youth. Placements 2007-2013    
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barn och unga omhändertagna
någon gång under året
SoL-vård (netto) 1 101 1 097 1 101 1 033 1 098 1 122 1 678
Familjehem 811 806 857 815 844 857 1 068
Privata och offentliga institutioner 302 306 252 232 274 284
LVU-vård (netto) 394 404 392 399 378 396 460
Familjehem 259 269 268 277 277 282 308
Privata och offentliga institutioner 136 138 125 122 105 118 154
Omedelbart omhändertagande enl LVU (netto) 125 116 132 137 143 150 159
Familjehem 52 51 68 78 97 105 101
Privata och offentliga institutioner 77 67 68 60 48 47 59
Summa omhändertagna (netto)
(SoL och/eller LVU) 1 438 1 440 1 444 1 382 1 478 1 513 2 164
Källa: SCB/Sweco
Anm. Insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) är frivilliga medan LVU (Lagen om vård av unga) anvisar 
tvångsinsatser. De frivilliga insatserna (enligt SoL) omfattar en rad biståndsformer, men här redovisas endast 
omhändertagande.
1 Med placering avses heldygnsinsatser.
Senast uppdaterad: 2014-09-19