Omhändertagande av barn och unga med sociala problem 2010-2013. Stockholm
Children and youth with social problems in care 2010-2013      
2010   2011   2012   2013  
Totalt Per 1 000 Totalt Per 1 000 Totalt Per 1 000 Totalt Per 1 000
invånare invånare invånare invånare
    0-21 år     0-21 år     0-21 år     0-21 år
Barn och unga med insatser
någon gång under året
Omhändertagna
Vård utom det egna hemmet (SoL) 1 033 5,1 1 098 5,4 1 122 5,4 1 678 7,9
Omedelbart omhändertagna (LVU) 137 0,7 143 0,7 150 0,7 159 0,7
Vård (LVU) 399 2,0 378 1,8 396 1,9 460 2,2
Summa omhändertagna netto
(SoL och/eller LVU) 1 382 6,9 1 419 6,9 1 455 7,0 2 087 9,8
   därav 0-17 år1 988 6,1 1 002 6,0 1 048 6,2 1 424 8,2
Därav barn och unga med insatser
som påbörjats under året
Omhändertagna
Vård utom det egna hemmet (SoL) 371 1,8 407 2,0 426 2,0 602 2,8
Omedelbart omhändertagna (LVU) p g a
   brister i hemmiljön 68 0,3 93 0,5 100 0,5 102 0,5
   den unges beteende 32 0,2 35 0,2 35 0,2 30 0,1
   både brister i hemmiljön och den 
   unges beteende 7 0,0 6 0,0 6 0,0 11 0,1
Vård (LVU) på grund av
   brister i hemmiljön 52 0,3 52 0,3 58 0,3 63 0,3
   den unges beteende 29 0,1 24 0,1 29 0,1 28 0,1
   både brister i hemmiljön och den
   unges beteende 7 0,0 8 0,0 9 0,0 17 0,1
Summa omhändertagna netto
(SoL och/eller LVU) 449 2,2 473 2,3 502 2,4 698 3,3
   därav 0-17 år1 382 2,4   402 2,4   430 2,5   617 3,5
Källa:SCB/Sweco
Anm. Insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) är frivilliga medan LVU (Lagen om vård av unga) anvisar 
tvångsinsatser. De frivilliga insatserna (enligt SoL) omfattar en rad biståndsformer, men här redovisas 
endast omhändertagande.
En person kan ha haft flera typer av insatser och kan därför här räknas flera gånger.
1 Andelen omhändertagna netto för personer 0-17 år är beräknad per 1 000 invånare 0-17 år.
Senast uppdaterad: 2014-09-19