Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL)
2012-20161. Stockholm
Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program    
Personer Per 100 000 invånare
  2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016
Individuellt behovsprövad
öppenvård
Missbruk 522 523 592 629 644 75 84 84 88 89
Övriga vuxna 112 194 210 197 242 28 30 30 28 33
Frivillig institutionsvård2
Missbruk 185 153 152 144 116 22 22 22 17 16
Övriga vuxna 11 13 10 10 6 2 1 1 1 1
Familjehemsvård2
Missbruk 9 6 .. .. 1 0 0 0
Övriga vuxna .. .. .. 0 0 0
Bistånd som avser boende
Missbruk 535 545 473 442 397 78 67 67 62 55
Övriga vuxna 108 165 157 200 178   24 22 22 28 25
Källa: Socialförvaltningen/Sweco
1 Uppgifterna avser november respektive år. Uppgifterna om "övriga vuxna" avser personer med insats
som ej är relaterade till missbruk av alkohol och narkotika. 
År 2012 har uppgifterna beräknats utifrån stadens ärendehanteringssytem Sociala system samt 
enkät angående utredningstyp. Fr.o.m. år 2013 hämtas uppgifterna enbart från Sociala system. 
2 Familjehem med HVB-tillstånd (HVB =hem för vård och boende) ingår i frivillig institutionsvård.
Senast ändrad: 2017-10-02