Brand- och ambulansväsen 2005-2017
Fire and ambulance service          
  2005 2010 2015 2016 2017
Brandväsen
Utryckningar vid räddningstjänst1 16 686 16 532 16 458 18 115 18 225
Brandtjänst 4 988 4 626 4 464 5 797 6 070
Automatlarm, ej brand 5 110 5 253 5 329 5 902 5 823
Hjälp till annan kommun vid brand 1 854 2 249 2 205 2 417 2 541
Annan räddningstjänst 4 734 4 404 4 460 3 999 3 791
Ambulansväsen (avser hela länet)
Utryckningsfordon2 55 55 71 71 76
Utryckningar1 134 874 156 383 194 163 210 004 210 717
Olycksfall (utryckning med påslagna sirener) 54 557 60 063 100 838 116 342 112 522
Sjukdomsfall 80 210 95 774 93 233 93 622 98 195
Källa: SLL/MSB/Sweco
Anm. Uppgifter om räddningstjänst är från MSB, d.v.s. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1 Det totala antalet utryckningar har inte alltid kunnat uppdelats efter insats, varför 
summeringarna kan ha ett högre värde än varje enskild insats.
2 Antalet utryckningsfordon inom ambulansväsendet avser ordinarie ambulanser för alla åren.
Utöver dessa finns intensivvårds-, utomlänsambulanser, akutläkarbilar och ambulanshelikoptrar,
vilkas uppdrag ingår i antal utryckningar.
Senast uppdaterad: 2018-09-18