Medelinkomster för förvärvsarbetande1 (16- år) efter näringsgren och kön 2015
Stockholm
Mean income of the gainfully employed population by industry and sex    
Förvärvsarbetande Medelinkomst2, tkr Förändring medelinkomst
1 000-tal           2014/2015, %  
  Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt   Män Kvinnor Totalt
Näringsgren (SNI 2007)
Jordbruk, skogsbruk m m 0.4 0.3 0.7 332.6 257.6 298.5 -13.9 -11.0 -12.9
Utvinning av mineral och            
tillverkning 14.6 6.5 21.1 547.8 460.6 521.1 3.6 3.5 3.6
El-, gas-, värme- och vattenverk            
samt rening, renhållning och            
avfallsanläggning 2.0 0.8 2.9 519.7 500.5 514 1.0 0.3 0.8
Byggindustri 18.8 2.6 21.4 375.7 371.7 375.2 1.8 0.8 1.6
Parti- och detaljhandel, reparation 30.0 29.8 59.8 435.4 323.4 379.5 2.5 3.6 3.2
Hotell och restauranger 12.2 10.4 22.6 256.7 220.3 239.9 1.7 2.2 2.1
Transport, magasinering och            
kommunikationer 46.2 19.5 65.8 466.5 421.3 453 1.1 1.4 1.3
Finansiell verksamhet 13.5 11.9 25.4 804.4 540 680.1 0.2 1.6 1.1
Fastighets- och uthyrnings-            
verksamhet, företagstjänster 53.9 47.6 101.5 461.6 356.4 412.3 2.6 2.0 2.7
Myndigheter, internationella            
organisationer 11.9 13.9 25.8 475.3 432.1 451.9 1.0 1.7 1.4
Forskning och utbildning 23.3 50.3 73.6 363.8 320.8 334.4 3.0 2.9 3.0
Hälso- och sjukvård, veterinärer 8.8 25.4 34.2 516.4 381.0 415.7 0.1 1.9 1.5
Omsorg och socialtjänst 6.1 16.1 22.2 290.5 272.1 277.2 1.1 3.2 2.7
Intresseorganisationer, kultur,            
sport m m 11.1 13.7 24.8 369.9 339 352.8 1.1 2.0 1.6
Ospecificerad näringsgren 4.6 6.6 11.2 301.7 242.5 266.6 -18.4 -9.1 -18.9
           
Totalt 257.3 255.7 513.0 449.4 354.0 401.9 2.9 3.1 2.9
Offentlig sektor 37.3 72.3 109.7 421.0 360.6 381.1 1.6 2.6 2.2
   Statlig 18.3 21.6 40.0 458.8 412.7 433.9 1.7 2.4 2.0
   Kommunal 19.0 50.7 69.7 384.4 338.3 350.9 1.6 2.7 2.4
Företagssektor 196.4 158.1 354.5 472.8 362.9 423.8 1.4 2.3 2.1
Hushållssektor 20.5 19.8 40.3 305 293.9 299.5 -1.4 -1.0 -1.3
Utlandssektor 3.1 5.4 8.5 261.8 227.4 240.1   -29.1 -13.7 -26.6
Källa: SCB/Sweco
Från och med år 2008 används näringsgrensindelning enligt SNI2007. 
1 Förvärvsarbetande = personer som haft en arbetsinkomst som överstiger prisbasbeloppet för år 2015 (44 500 kr).
2 Arbetsinkomst utgörs av summan av lön och inkomst av näringsverksamhet samt skattepliktiga ersättningar.
Senast uppdaterad: 2017-05-31