Medelinkomster för förvärvsarbetande1 (16- år) efter näringsgren och kön 2016
Stockholm
Mean income of the gainfully employed population by industry and sex      
Förvärvsarbetande Medelinkomst2, tkr Förändring medelinkomst
1 000-tal           2015/2016, %  
  Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt   Män Kvinnor Totalt
Näringsgren (SNI 2007)
Jordbruk, skogsbruk m m 0,3 0,3 0,6 335,4 260,7 300,5 0,8 1,2 0,7
Utvinning av mineral och            
tillverkning 14,6 6,6 21,3 555,6 469 528,6 1,4 1,8 1,4
El-, gas-, värme- och vattenverk            
samt rening, renhållning och            
avfallsanläggning 2,1 0,9 2,9 523,6 528,6 525 0,8 5,6 2,1
Byggindustri 19,4 2,8 22,2 384,9 386,7 385,2 2,4 4,0 2,7
Parti- och detaljhandel, reparation 30,1 30,8 60,9 442 332,5 386,7 1,5 2,8 1,9
Hotell och restauranger 12,5 10,5 23,0 266,6 228,3 249,1 3,9 3,6 3,8
Transport, magasinering och            
kommunikationer 46,7 19,8 66,5 485,7 433,4 470,2 4,1 2,9 3,8
Finansiell verksamhet 13,8 12,0 25,8 814,1 551,4 691,8 1,2 2,1 1,7
Fastighets- och uthyrnings-            
verksamhet, företagstjänster 55,5 49,5 104,9 473 369,6 424,3 2,5 3,7 2,9
Myndigheter, internationella            
organisationer 11,8 14,1 25,9 487,0 443,3 463,2 2,5 2,6 2,5
Forskning och utbildning 23,9 51,6 75,5 373,1 331,5 344,7 2,6 3,3 3,1
Hälso- och sjukvård, veterinärer 9,0 25,9 34,9 518,9 387,0 421 0,5 1,6 1,3
Omsorg och socialtjänst 6,3 15,7 22,0 300,8 281,7 287,2 3,5 3,5 3,6
Intresseorganisationer, kultur,            
sport m m 11,0 13,7 24,7 382,0 349,1 363,7 3,3 3,0 3,1
Ospecificerad näringsgren 4,7 6,9 11,6 327,8 213 259,7 8,7 -12,2 -2,6
           
Totalt 261,8 261,0 522,8 460,6 363,5 412,1 2,5 2,7 2,5
Offentlig sektor 37,9 73,8 111,7 429,5 369,9 390,1 2,0 2,6 2,4
   Statlig 18,3 22,0 40,3 470,1 422,8 444,3 2,5 2,4 2,4
   Kommunal 19,6 51,8 71,4 391,7 347,4 359,6 1,9 2,7 2,5
Företagssektor 200,6 161,8 362,4 483,1 372,8 433,9 2,2 2,7 2,4
Hushållssektor 20,2 20,1 40,3 324,2 312,9 318,6 6,3 6,5 6,4
Utlandssektor 3,1 5,3 8,5 277,8 183,3 218,4   6,1 -19,4 -9,0
Källa:SCB/Sweco
Från och med år 2008 används näringsgrensindelning enligt SNI2007. 
1 Förvärvsarbetande = personer som haft en arbetsinkomst som överstiger prisbasbeloppet för år 2016 (44 300 kr).
2 Arbetsinkomst utgörs av summan av lön och inkomst av näringsverksamhet samt skattepliktiga ersättningar.
Senast uppdaterad: 2018-08-22