Medelinkomster för förvärvsarbetande1 utrikes födda (16- år) efter näringsgren 
och kön 2016. Stockholm
Mean income of the gainfully employed population by industry and sex        
Förvärvsarbetande Medelinkomst2, tkr Förändring medelinkomst 
1 000-tal           2015/2016, %  
  Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt   Män Kvinnor Totalt
Näringsgren (SNI 2007)
Jordbruk, skogsbruk m m 0,0 0,0 0,1 240,7 273,0 254,4 -7,2 3,4 -2,6
Utvinning av mineral och
tillverkning 3,8 1,6 5,5 513,0 463,5 498,1 0,1 2,7 0,8
El-, gas-, värme- och vattenverk
samt rening, renhållning och
avfallsanläggning 0,4 0,1 0,6 472,0 471,0 471,8 1,5 2,7 1,8
Byggindustri 5,9 0,8 6,6 315,0 278,9 310,8 1,8 1,0 1,7
Parti- och detaljhandel, reparation 6,5 5,5 12,1 404,4 327,3 369,0 0,1 1,7 0,6
Hotell och restauranger 6,4 3,5 9,9 249,9 217,0 238,2 4,9 2,6 4,1
Transport, magasinering och
kommunikationer 12,4 3,6 16,0 415,6 403,1 412,8 4,0 3,4 3,9
Finansiell verksamhet 1,7 1,8 3,5 774,6 501,8 633,3 -0,3 1,5 0,7
Fastighets- och uthyrnings-
verksamhet, företagstjänster 13,0 12,3 25,3 367,9 292,8 331,4 2,7 5,1 3,7
Myndigheter, internationella
organisationer 1,2 1,8 3,0 416,4 395,1 403,8 2,9 3,0 2,9
Forskning och utbildning 7,1 15,1 22,3 352,6 300,9 317,5 4,7 3,3 3,7
Hälso- och sjukvård, veterinärer 2,1 5,5 7,6 531,3 393,7 431,7 1,8 0,9 1,2
Omsorg och socialtjänst 2,7 6,9 9,6 308,6 273,8 283,6 3,0 3,2 3,3
Intresseorganisationer, kultur,
sport m m 1,7 1,8 3,5 333,4 308,9 320,7 3,2 5,1 4,1
Ospecificerad näringsgren 2,2 3,4 5,6 322,4 213,9 256,4 4,9 -21,7 -10,5
Totalt 67,3 63,8 131,1 383,1 316,1 350,4 2,6 1,9 2,2
Offentlig sektor 8,4 17,5 25,9 389,6 334,1 352,1 3,2 2,4 2,6
   Statlig 3,4 3,9 7,3 404,0 379,9 391,1 3,6 3,3 3,4
   Kommunal 5,0 13,6 18,6 379,9 320,9 336,8 3,0 2,2 2,4
Företagssektor 51,0 38,9 89,8 398,6 323,5 366,1 1,9 3,1 2,4
Hushållssektor 6,4 4,6 11,0 274,2 263,2 269,5 3,5 7,3 4,9
Utlandssektor 1,6 2,8 4,4 283,5 189,9 223,1   4,2 -30,6 -18,3
Källa:SCB/Sweco
Från och med år 2008 används näringsgrensindelning enligt SNI2007. 
1 Förvärvsarbetande = personer som haft en arbetsinkomst som överstiger prisbasbeloppet för år 2016 (44 300 kr).
2 Arbetsinkomst utgörs av summan av lön och inkomst av näringsverksamhet samt skattepliktiga ersättningar.
Senast uppdaterad: 2018-09-19