Medelinkomster för förvärvsarbetande1 utrikes födda (16- år) efter näringsgren 
och kön 2015. Stockholm
Mean income of the gainfully employed population by industry and sex    
Förvärvsarbetande Medelinkomst2, tkr Förändring medelinkomst 
1 000-tal         2014/2015, %  
  Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt   Män Kvinnor Totalt
Näringsgren (SNI 2007)
Jordbruk, skogsbruk m m 0.0 0.0 0.1 259.3 264.1 261.3 7.1 -5.0 2.0
Utvinning av mineral och            
tillverkning 3.7 1.6 5.3 512.6 451.4 494.1 7.5 5.4 6.9
El-, gas-, värme- och vattenverk            
samt rening, renhållning och            
avfallsanläggning 0.4 0.1 0.5 465.1 458.4 463.4 1.4 -3.9 0.0
Byggindustri 5.3 0.7 6.0 309.5 276.1 305.5 2.1 0.8 1.9
Parti- och detaljhandel, reparation 6.3 5.2 11.5 404.0 321.7 366.9 2.5 3.3 2.9
Hotell och restauranger 6.2 3.3 9.5 238.2 211.4 228.8 2.1 0.9 1.7
Transport, magasinering och            
kommunikationer 11.9 3.3 15.3 399.5 390.0 397.4 4.0 0.8 3.3
Finansiell verksamhet 1.6 1.7 3.3 777.1 494.6 629.2 -1.6 -0.7 -1.0
Fastighets- och uthyrnings-            
verksamhet, företagstjänster 12.4 11.7 24.1 358.1 278.7 319.5 5.0 1.8 3.6
Myndigheter, internationella            
organisationer 1.2 1.8 3.0 404.7 383.5 392.3 0.9 -0.1 0.4
Forskning och utbildning 6.8 14.0 20.8 336.8 291.4 306.3 4.0 3.1 3.4
Hälso- och sjukvård, veterinärer 2.0 5.2 7.3 521.8 390.1 426.7 -1.9 1.3 0.5
Omsorg och socialtjänst 2.6 6.9 9.5 299.5 265.2 274.5 1.2 2.7 2.3
Intresseorganisationer, kultur,            
sport m m 1.7 1.8 3.5 323.0 293.8 308.1 2.3 -0.4 1.0
Ospecificerad näringsgren 2.1 3.2 5.3 307.2 273.3 286.6 4.3 28.9 11.5
           
Totalt 64.3 60.8 125.1 373.4 310.1 342.7 4.5 4.4 4.4
Offentlig sektor 8.1 16.4 24.5 377.6 326.4 343.3 2.2 1.9 2.0
   Statlig 3.3 3.8 7.1 389.9 367.9 378.2 3.4 2.4 2.9
   Kommunal 4.7 12.6 17.4 369.0 314.1 329.0 1.3 1.8 1.6
Företagssektor 48.0 36.8 84.8 391.1 313.9 357.6 3.1 2.5 3.0
Hushållssektor 6.7 4.7 11.4 265.0 245.4 257.0 -2.0 -4.3 -2.9
Utlandssektor 1.6 2.9 4.4 272.1 273.5 273.0   -4.7 31.7 9.2
Källa:SCB/Sweco
Från och med år 2008 används näringsgrensindelning enligt SNI2007. 
1 Förvärvsarbetande = personer som haft en arbetsinkomst som överstiger prisbasbeloppet för år 2015 (44 500 kr).
2 Arbetsinkomst utgörs av summan av lön och inkomst av näringsverksamhet samt skattepliktiga ersättningar.
Senast uppdaterad: 2017-05-31