Medelinkomster (tkr) för hushåll1 efter hushållstyp och antal barn.
Inkomståret 2016. Stockholm
Average incomes by category of household and the number of children  
Antal Medelinkomst, tkr2  
Av sammanräknad Av disponibel
    förvärvsinkomst3 inkomst4
Samtliga hushåll 20- år 423 501 598,5 585,1
Gifta/samboende  157 878 883,7 866,5
0 barn under 20 år 77 273 770,5 773,6
1 barn under 20 år 28 459 909,8 859,3
2 barn under 20 år  32 838 1 019,3 936,1
3 eller flera barn under 20 år 10 217 1 006,3 1 167,0
1 eller flera barn över 20 år5 9 091 1 135,7 1 089,0
Ensamstående män 94 770 380,9 365,4
0 barn under 20 år 86 904 362,9 346,8
1 barn under 20 år 3 093 522,2 500,4
2 barn under 20 år  1 494 591,0 602,8
3 eller flera barn under 20 år 309 573,6 600,4
1 eller flera barn över 20 år5 2 970 635,6 624,5
Ensamstående kvinnor 124 377 325,5 319,8
0 barn under 20 år 99 820 301,2 292,5
1 barn under 20 år 10 939 385,1 385,7
2 barn under 20 år  5 806 387,3 419,0
3 eller flera barn under 20 år 1 926 288,8 404,9
1 eller flera barn över 20 år5 5 886 577,8 532,9
Samtliga ensamstående män och kvinnor 219 147 349,5 339,5
0 barn under 20 år 186 724 329,9 317,8
1 barn under 20 år 14 032 415,3 411,0
2 barn under 20 år  7 300 429,0 456,6
3 eller flera barn under 20 år 2 235 328,2 431,9
1 eller flera barn över 20 år5 8 856 597,2 563,6
Övriga hushåll6 46 476 804,4 787,6
0 barn under 20 år 31 488 724,6 695,5
1 barn under 20 år 6 688 881,1 871,7
2 barn under 20 år  4 940 1 049,0 1 029,8
3 eller flera barn under 20 år 3 360 1 039,5 1 127,9
Hushåll 20-64 år 328 708 660,0 618,8
Gifta/samboende  129 375 924,4 880,8
Ensamstående män 76 000 416,1 375,3
Ensamstående kvinnor 83 335 374,9 346,8
Övriga hushåll 39 998 831,0 796,1
Hushåll 65- år 94 793 427,3 478,8
Gifta/samboende  28 503 712,1 810,3
Ensamstående män 18 770 306,1 339,6
Ensamstående kvinnor 41 042 247,2 269,8
Övriga hushåll 6 478 663,3 747,2
Källa:SCB/Sweco
1 Ett hushåll utgörs av samtliga personer som är folkbokförda på samma fastighet och lägenhet. 
2 Hushåll utan inkomst ingår ej.
3 Sammanräknad förvärvsinkomst = inkomst av tjänst och näringsverksamhet. Fr o m år 1992 ingår inte 
inkomst av kapital. 
4 Disponibel inkomst = sammanräknad förvärvsinkomst plus inkomst av kapital, positiva transfereringar 
minus slutlig skatt.
5 Yngsta hemmaboende barn 20-29 år eller äldre.
6 Hushåll där minst en person saknar relationer till någon i hushållet.
Senast uppdaterad: 2018-07-06