Inkomsttagare med inkomst av tjänst efter ersättningar och avdrag 1980-2016.
Stockholm
Income earners by receipts and deductions                    
Inkomst av tjänst           Avdrag för intäkternas förvärvande Inkomst
Lön1 Kost- Pension Liv- Övriga Totalt5 Resor Resekost- Övriga Totalt5 av tjänst
nads- ränta3 inkom- bostad nader, ökade kost- efter avdrag
ersätt- ster4 - levnads- nader7
ningar2 arbets- kostnader
                    plats6          
Antal inkomsttagare Personer med Inkomsttagare
avdrag
1 1980 392 197 64 771 195 402 16 379 5 411 544 611 331 840 .. 151 563 367 469 544 727 1
2 1985 386 631 73 444 198 924 11 003 .. 544 745 281 339 67 120 471 929 473 649 544 834 2
3 1990 399 587 72 365 202 606 7 218 .. 555 515 46 666 67 306 380 198 399 135 555 608 3
4 1995 408 903 10 715 184 836 34 340 .. 557 832 23 116 .. 32 938 .. 557 832 4
5 2000 448 412 9 455 174 820 33 322 22 761 588 741 29 626 11 534 59 508 100 668 588 741 5
6 2005 481 350 7 135 174 683 42 225 22 697 596 263 41 362 11 683 25 702 78 747 596 263 6
7 2010 524 382 7 526 176 116 49 033 26 102 643 518 26 853 11 678 6 691 45 222 643 518 7
8 2011 539 226 7 684 175 043 51 039 26 795 659 348 28 833 11 527 6 337 46 697 659 348 8
9 2012 551 488 7 163 175 683 53 343 26 725 673 213 26 513 11 470 6 297 44 280 673 193 9
10 2013 563 581 6 842 177 336 55 360 27 595 686 146 26 481 11 951 6 093 44 525 686 138 10
11 2014 575 638 7 041 179 427 56 918 27 887 699 878 27 084 12 417 6 290 45 791 699 870 11
12 2015 589 705 7 037 182 422 59 395 28 742 715 748 27 688 12 583 6 781 47 052 715 738 12
2016 602 983 8 797 184 836 67 866 26 700 715 748 28 224 12 293 7 041 47 558 729 087 13
Inkomster, mnkr Avdrag, mnkr Inkomster, mnkr
13 1980 24 891 378 6 675 144 39 32 128 444 .. 419 863 31 251 13
14 1985 36 085 613 11 349 148 .. 48 352 423 557 460 1 441 46 868 14
15 1990 58 968 866 17 418 107 .. 77 387 321 698 1 166 2 185 75 198 15
16 1995 70 785 77 21 898 992 748 94 500 197 132 261 590 93 909 16
17 2000 102 193 67 23 199 1 340 1 886 128 684 311 206 357 874 127 816 17
18 2005 124 333 57 24 351 1 773 2 148 152 662 397 235 203 835 151 809 18
19 2010 158 416 62 29 094 2 074 2 166 191 060 389 288 78 755 191 060 19
20 2011 168 616 66 29 477 2 164 2 407 201 958 407 298 87 792 201 167 20
21 2012 177 414 67 31 219 2 267 2 507 212 662 387 310 91 787 211 874 21
22 2013 185 362 66 32 914 2 369 2 804 222 720 392 324 90 806 221 914 22
23 2014 194 566 70 33 427 2 470 3 225 232 917 414 345 92 851 232 065 23
24 2015 205 158 86 34 897 2 679 3 581 245 570 421 349 119 889 244 681 24
25 2016 215 808 159 36 745 2 952 3 388 258 024 440 370 192 1 001 257 022 25
Inkomster, årlig Avdrag, årlig Förändring, %
förändring, % förändring, %
25 1980/1981 7,9 9,3 14,8 21,5 12,8 9,4 12,2 .. 24,8 18,3 9,1 25
26 1985/1986 9,8 5,4 11,8 -34,5 .. 9,8 -24,6 3,8 124,8 34,0 9,1 26
27 1990/1991 7,9 -82,6 6,6 .. .. 8,1 -2,2 -45,5 11,6 -8,7 8,6 27
28 1995/1996 6,4 -3,9 1,7 0,8 30,1 5,4 4,6 5,3 9,2 6,8 5,4 28
29 2000/2001 8,1 -8,7 1,9 10,5 -3,0 6,8 10,0 3,5 -17,9 -2,9 6,9 29
30 2005/2006 5,7 -5,2 1,6 1,3 -25,8 4,5 5,3 1,5 -10,0 0,5 4,5 30
31 2010/2011 6,4 7,1 1,3 4,3 11,1 5,7 4,4 3,6 11,9 4,9 5,3 31
32 2011/2012 5,2 0,8 5,9 4,8 4,2 5,3 -4,8 3,9 4,4 -0,6 5,3 32
33 2012/2013 4,5 -0,4 5,4 4,5 11,8 4,7 1,2 4,5 -0,7 2,4 4,7 33
34 2013/2014 5,0 6,1 1,6 4,3 15,0 4,6 5,7 6,5 2,0 5,6 4,6 34
35 2014/2015 5,4 21,9 4,4 8,4 11,0 5,4 1,6 1,3 29,2 4,4 5,4 35
36   2015/2016 5,2 85,5 5,3 10,2 -5,4 5,1   4,6 5,8 61,4 12,7 5,0 36
Källa:SCB/Sweco
Senast uppdaterad 2018-07-04
1 Lönebegrepp och avdrag är ej helt jämförbara med tidigare år som en följd av skattereformen 1991.
2 Främst reseersättningar, traktamenten och telefonersättingar. Ändrade regler fr o m 1991.
3 Fr o m 1991 ingår här privat pensionsförsäkring och livränta (skattepliktig).
4 Här ingår främst ersättningar i samband med fåmansföretag, hobby, idrottsutövning, royalties etc.
5 För antalet inkomsttagare blir totalen lägre än summan av delposterna, eftersom samma person kan ha 
flera olika slag av inkomst av tjänst. Motsvarande gäller för personer med avdrag.
6 Fr o m 1982 medges endast avdrag för den del av resekostnaden som överstiger 1 000 kr, 1993 endast för
den del som överstiger 4 000 kr och fr o m 1998 för den del som överstiger 7 000 kr. 2011 medges avdrag för den del som överstiger 9 000 kr.
7 Övriga kostnader är reducerade med icke avdragsgill del, 5 000 kr.