Kostnader och nyckeltal för kommunala verksamheter 2017. Storstadsjämförelser
Costs and ratios for municipal activities        
  Stockholm Stockholms län1 Göteborg Malmö Riket1
Kostnader (brutto), kr per invånare
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 10 999 10 238 8 989 10 327 8 778
Utbildningsverksamhet 16 380 18 859 16 866 16 681 19 293
Äldre och funktionsnedsättning 14 884 15 737 18 541 16 093 22 279
Individ och familjeomsorg 4 107 3 568 7 429 8 525 4 045
Övrigt 8 519 9 814 10 568 12 609 13 164
Egentlig verksamhet totalt 54 890 58 216 62 394 64 235 67 559
Nyckeltal
Förskola, kr per inskrivet barn 167 587 145 058 153 837 144 449 147 477
Pedagogisk omsorg, kr per inskrivet barn 131 555 136 436 98 176 198 510 126 020
Fritidshem, kr per inskrivet barn 36 903 29 173 27 253 30 811 35 932
Förskoleklass hemkommun, kr per elev 45 291 56 535 52 410 68 242 62 719
Grundskola hemkommun, kr per elev 123 510 104 938 118 901 110 117 115 373
Gymnasieskola hemkommun, kr per elev 117 978 116 124 110 274 126 451 133 288
Komvux, kr per heltidsstuderande 42 729 43 964 49 496 75 497 60 365
Insatser för personer med funktions-
nedsättning, kr per invånare 0-64 år 6 657 8 226 9 369 6 678 9 737
Äldreomsorg, kr per invånare 65- år 62 201 52 693 66 390 66 553 62 055
Ekonomiskt bistånd, kr per invånare 1 347 971 2 426 3 774 1 090
Antal årsarbetare2 per 1 000 invånare 40,8 44,6 65,7 69,1 68,1
  därav
  förskola /skolbarnsomsorg 11,6 10,4 11,1 3,8 11,5
  utbildning 11,8 14,2 16,2 26,7 18,4
  äldre och funktionshindrade 7,9 9,5 20,2 20,6 21,9
Personalkostnader, kr per invånare 22 506 26 913 34 480 35 707 41 482
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen
1 Ovägt medelvärde
2 Antal kommunalt anställda omräknat till årsarbeten (exkl affärsmässig verksamhet).
Anm. Pga avrundningar och inkludering av kostnad för affärsverksamhet i "Övrigt"
summerar inte de enskilda verksamhetskostnaderna till "Egentlig verksamhetskostnad totalt"
Senast uppdaterad 2018-07-02