Bruttoregionalprodukt (BRP) för Stockholms län efter branschgrupp1 2010-2016
mkr, löpande priser
Gross domestic product (GDP) in Stockholm county        
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Offentliga myndigheter, samt hushållens 
ej vinstdrivande organisationer 154 052 158 710 159 883 170 396 176 472 183 561 194 761
Marknadsproduktion, varor  189 475 201 045 205 769 191 937 198 790 180 843 196 674
Marknadsproduktion, tjänster 588 307 630 832 644 920 675 626 728 080 822 725 846 043
Ej branschfördelade poster2  136 107 142 201 144 239 145 766 153 080 164 816 174 196
Totalt 1 067 941 1 132 788 1 154 811 1 183 725 1 256 422 1 351 945 1 411 674
Källa: SCB/Sweco
1) Avser SNI 2007
2) Omfattar produktskatter minus produktsubventioner, dvs produktskatter netto. 
Uppdaterad 2018-08-24