Bruttoregionalprodukt (BRP) för Stockholms län efter branschgrupp1 2000-2015
mkr, löpande priser
Gross domestic product (GDP) in Stockholm county              
  2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Offentliga myndigheter, samt hus-
hållens ej vinstdrivande organisationer 108 819 134 070 144 916 148 440 154 052 158 710 159 883 170 396 176 472 184 348
Marknadsproduktion, varor  118 339 165 863 175 988 180 610 189 475 201 045 205 769 191 937 198 790 217 612
Marknadsproduktion, tjänster 376 798 484 255 555 134 565 056 588 307 630 832 644 920 675 626 728 080 775 910
Ej branschfördelade poster2  83 013 111 829 123 140 133 615 136 107 142 201 144 239 145 766 153 080 164 821
Totalt 686 969 896 017 999 178 1 027 721 1 067 941 1 132 788 1 154 811 1 183 725 1 256 422 1 342 691
Källa: SCB/Sweco
1) Avser SNI 2007
2) Omfattar produktskatter minus produktsubventioner, dvs produktskatter netto. 
Uppdaterad 2017-06-26